WAY TO PERFECT SMILE

       
Галина, Россия
В вашей клинике все врачи и ассистенты – профессионалы!

Лечение туристов
 

Стоматологический туризм


Стоматологический Центр Улыбки осуществляет стоматологическое лечение согласно лицензии МОЗ Украины на медицинскую практику АВ №333927 от 25.05.2007 р.

В своей работе наша стоматологическая клиника руководствуется:
• Конституцией Украины.
• Законом Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья».
• Законом Украины «О защите прав потребителей».

Кроме того, главный врач клиники инициирует принятие Закона Украины «О частной медицинский Деятельности» и Медицинского кодекса Украины.

Согласно законодательства Украины Стоматологический Центр Улыбки использует в ежедневной практике информированные согласия и договора на оказание стоматологических услуг:

• Договор на оказание платных стоматологических услуг.
• Договор на ортопедическую работу.
• Договор на ортодонтические услуги.
• Договор на проведение имплантации.
• Информированное согласие на хирургическое вмешательство.
• Информированное согласие на стоматологическое лечение ребенка.

Все документы, согласно законодательства Украины, подписываются на украинском языке, с последующим переводом на другой язык для иностранных граждан.

Договір №________
про надання платних стоматологічних послуг


м. Київ                      «___________________» 200__р.


Назва закладу__________________________________, в особі_______________________________________, яка діє на підставі___________________________, статуту_____________________, ліцензій______________________ іменоване далі «Клініка»________________________, з однієї сторони, і____________________________________ паспорт: серія №____, виданий__________________________________________, ідентифікаційний код_______, іменований у подальшому «Пацієнт», з другої сторони, уклали цей договір про надання платних стоматологічних послуг (далі – Договір) про нижче наведене:

1. Предмет договору

1.1. Клініка зобов'язується за завданням Пацієнта надати платні стоматологічні послуги, а Пацієнт зобов'язується оплатити ці послуги.

1.2. Обсяг наданих послуг визначається загальним станом здоров'я Пацієнта, медичними показаннями до стоматологічного лікування, бажанням Пацієнта і технічними можливостями Клініки.

1.3. Пацієнт, у випадку виконання наступних медичних послуг:
• ендодонтичне лікування;
• реставрація зубів;
• ортопедичне лікування;
• ортодонтичне лікування;
• пародонтологічне лікування;
• хірургічні операції;
• встановлення імплантатів;
• лікування озоном;
• відбілювання зубів;
додатково підписує Інформаційну згоду за формою, встановленою Клінікою, яка є Додатком до даного Договору та його невід'ємною частиною.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Клініка зобов'язана:

2.1.1. Провести повну діагностику Пацієнта і на основі даних об'єктивного обстеження скласти попередній План лікування у декількох варіантах, який запропонувати Пацієнту на погодження. Лікування відбувається тільки па підставі Затвердженого Пацієнтом Попереднього плану лікування. Узгодження плану та вартості постійних ортопедичних робіт відбувається тільки при повному завершенні терапевтичного, хірургічного та ортодонтичного лікування.

2.1.2. Надати послуги в обсязі і у терміни згідно з затвердженим Планом лікування.

2.1.3. При зміні в процесі лікування Плану лікування узгодити з Пацієнтом новий План лікування та його орієнтовну вартість.

2.1.4. Надати Пацієнту інформацію про діяльність Клініки, умови надання стоматологічних послуг, методи діагностики, лікування, анестезії і можливі ускладнення, що можуть виникнути у результаті надання стоматологічних послуг.

2.1.5. Дотримуватись конфіденційності даних, що стали їй відомі в процесі надання стоматологічних послуг і становлять лікарську таємницю (особисті дані про Пацієнта, план лікування).

2.1.6. Ознайомити Пацієнта із Прейскурантом цін на платні стоматологічні послуги. У випадку зміни цін на стоматологічні послуги Клініка зобов'язана повідомити Пацієнта про це за ЗО днів до передбачуваної дати впровадження нових цін шляхом розміщення оголошення в приміщенні рецепції Клініки. Оголошення про введення нових цін також повинно бути розміщене в Клініці протягом 3-х місяців з початку їх введення.

2.1.7. Надати якісні стоматологічні послуги відповідно до вимог, які висуваються до методів діагностики, профілактики і лікування, що дозволені на території України. Стоматологічна допомога надається в кабінетах клініки, які обладнані необхідним устаткуванням, інструментарієм і матеріалами.

2.1.8. Інформувати Пацієнта про гарантійні терміни лікування.

2.2. Пацієнт зобов'язаний:

2.2.1. Оплатити надані Клінікою послуги в повному обсязі, в порядку та строки, передбачені п. З.2. даного Договору.

2.2.2. З'являтися на заплановані візити до стоматолога в зазначений ним час, виконувати всі розпорядження і рекомендації лікаря. Факт сповіщення про час наступного візиту Пацієнт засвідчує підписом у листку повторного виклику.

2.2.3. Дотримуватись Правил перебування пацієнтів у Клініці.

2.2.4. Виконувати всі вимоги Клініки, що забезпечують якісне надання послуг.

2.2.5. У випадку виникнення протягом гарантійного терміну будь-яких дефектів пломб і коронок негайно звернутися до Клініки, не вдаючись до допомоги інших лікувальних установ.

2.2.6. Відвідувати ____ раз на ______ місяців лікаря-стоматолога для контрольного огляду.

2.2.7. Відвідувати ____ раз на ______ місяців лікаря-гігієніста для проведення професійної гігієни порожнини рота.

2.3. Клініка має право:

2.3.1. В разі необхідності вносити зміни в План лікування та його орієнтовну вартість.

2.3.2. При виникненні ситуації, у яких Пацієнту необхідне надання невідкладної (ургентної) допомоги, самостійно визначати обсяг досліджень та оперативних втручань, необхідних для її надання.

2.3.3. При виникненні заборгованості Пацієнта призупинити надання стоматологічних послуг до моменту її повного погашення. При непогашенні Пацієнтом заборгованості протягом 2-х місяців Клініка вправі розірвати Договір в односторонньому порядку, що не звільняє Пацієнта від обов'язку щодо оплати наданих стоматологічних послуг.

2.3.4. При неявці Пацієнта на заплановані візити більше 2-х разів без поважних причин і без попередження розірвати Договір в односторонньому порядку чи стягнути з Пацієнта штраф у розмірі __________грн.

2.4. Пацієнт має право:

2.4.1. Зробити вільний вибір лікаря для надання конкретного виду стоматологічних послуг.

2.4.2. За погодженням з лікарем вносити зміни в План лікування з відповідною відміткою про це в Плані лікування.

2.4.3. При зміні в процесі лікування Плану лікування та його орієнтовної вартості Пацієнт вправі на свій вибір:

 • погодитись із новим Планом лікування та узгодити його вартість;
 • відмовитися від запропонованих змін;
 • розірвати Договір, провівши розрахунки за фактично надані послуги.

2.4.4. При виявленні недоліків у виконаних роботах (наданих послугах) з вини Клініки на свій вибір зажадати:

 • безоплатного усунення недоліків;
 • відповідного зменшення ціни роботи;
 • безоплатного повторного виконання роботи;
 • відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи.

3. Вартість наданих послуг та порядок розрахунків

3.1. Вартість наданих стоматологічних послуг, виконаних за даним Договором, визначається відповідно до обсягу робіт і прейскуранту цін на платні стоматологічні послуги, затверджені Клінікою. Затверджений Виконавцем Прейскурант є невід'ємним додатком до даного Договору і має юридичну силу угоди про узгоджену ціну.

3.2. Порядок розрахунків:

3.2.1. Послуги, що надані заданим Договором, оплачуються Пацієнтом у повному обсязі одноразово за фактом кожного втручання, відповідно до виставлених Клінікою рахунків. Допускається проведення повної чи часткової передоплати.

3.2.2. У випадку виникнення розбіжностей між орієнтовною вартістю та виставленим рахунком за фактично надані послуги Пацієнт зобов'язаний оплатити рахунок не пізніше наступного дня.

3.2.3. При проведенні передоплати встановлюється наступна система знижок від вартості послуг: Знижки не розповсюджуються на ортопедичне лікування.

3.2.4. Лікування за страховкою надається при умові:
• попереднього укладення відповідного Договору Клініки зі страховою компанією;
• ______________________________________________________________________.

3.2.5. Лікування за безготівковим розрахунком надається за умови ________________________________.

3.3. Інформація про коефіцієнти та надбавки до вартості роботи, які застосовуються в Клініці, міститься в затверджених Клінікою Загальних вказівках до Прейскуранту, що є невід'ємною частиною даного Договору.

3.4. Якщо сума авансу перевищила вартість лікування, Пацієнт має право на повернення цих коштів.

4. Відповідальність сторін

4.1. Клініка несе відповідальність перед Пацієнтом за невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору, недотримання вимог, що висуваються до методів діагностики, профілактики та лікування, дозволених на території України згідно з чинним законодавством України.

4.2. Клініка не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров'ю Пацієнта у результаті:

 • неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на запланований візит, контрольний медичний огляд чи для проведення професійної гігієни згідно з п п. 2.2.6, 2.2.7 даного Договору;
 • дострокового розірвання Договору з ініціативи Пацієнта (в тому числі внаслідок п. 2.4.2 даного Договору);
 • неповідомлення чи недостовірного повідомлення відомостей про стан здоров'я в Анамнезі історії хвороби Пацієнта;
 • недотримання загальних призначень лікаря;
 • недотримання рекомендацій, даних лікарем стосовно догляду за станом порожнини рота;
 • звернення за допомогою до іншого лікувального закладу всупереч п. 2.2.5 Договору.

4.3. У випадку несвоєчасної оплати лікування Пацієнт сплачує пеню в розмірі 1% від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення платежу.

4.4. У випадку неявки Пацієнта без поважних причин на запланований візит без попередження про це не менш ніж за 4 год. Пацієнт сплачує Клініці штрафу розмірі __________ грн. Якщо візит вимагає додаткових заходів підготовки до прийому (пародонтологічна операція, імплантація, ортопедичне лікування), Пацієнт сплачує Клініці компенсацію витрат, пов'язаних з підготовкою до візиту, що не відбувся, у розмірі __________ від запланованого обсягу втручання.

5. Гарантійні терміни

5.1. Клініка гарантує якість виконаних робіт (наданих послуг). Гарантія надається на ті види робіт (послуг), перелік яких затверджений Клінікою. Інформація про гарантійні терміни, початок їх перебігу та тривалість міститься в Куточку споживача. Всі дефекти, недоробки та інші недоліки щодо виконаних робіт (наданих послуг), які виявлені Пацієнтом та погоджені з Клінікою протягом гарантійного терміну, усуваються Клінікою безоплатно в строк, погоджений сторонами.

5.2. Претензії Пацієнтів щодо недоліків у виконаних роботах (наданих послугах) можуть бути висунуті протягом гарантійного терміну за умови, що Пацієнт виконував рекомендації лікаря.

5.3. При заміні матеріалу на більш дорогий (за бажанням Пацієнта), різницю в вартості матеріалів сплачує Пацієнт.

6. Порядок розв'язання суперечок

6.1. Усі спори, що пов'язані із даним Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків за даним Договором у випадку безпосередньої дії на процес виконання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), настання яких Сторони не могли і не повинні були передбачити. Форс-мажорними обставинами визнаються: стихійні лиха - повені, землетруси, зсуви, урагани тощо, а також епідемії, епізоотії, масові безпорядки, страйки, війни, прийняття державними органами рішень, які утворюють перешкоду виконанню Договору.

7.2. Сторони зобов'язуються докласти максимум зусиль для подолання перешкод, що виникли внаслідок дії форс-мажорних обставин.

8. Інші умови

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до його остаточного виконання.

8.2. Припинення дії даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії даного Договору. При цьому Сторони зобов'язані провести взаєморозрахунок.

8.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

8.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

8.6. Даний Договір складений українською мовою, у 2-х оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

9. Адреси, банківські реквізити та підписи сторін

Клініка
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________  Директор клініки ________________________

Пацієнт
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Стоматологический туризм Стоматологический туризм

 
 

Copyright © 2009 Dental Travel Agency (Украина, Киев). Стоматологический туриз. Стоматологические туры. Лечение зубов в Украине.

 
Cristiano van der Ham
Сristianobrasil@live.nl +31626679132 The Netherlands

Задать вопрос
LiveZilla Live Help